iyihaber.com

Size iyi haber var!

Haberler Hıristiyan Ahlakı Nasıldır?

Hıristiyan Ahlakı Nasıldır?


Hıristiyan Ahlakı nasıl olmalıdır? Hıristiyan Ahlakı temelini Kutsal Kitap'ın kendisinden alır. Yaşam biçimini de belirler...

Hıristiyan Ahlakının Temeli


Biz her şeye kadir olan ve kutsalların kutsalı olan tek Allah'a iman ediyor ve O'nun yollarını izliyoruz. O bütün kötülüklerden, kutsal olmayan şeylerden kısacası günahtan uzaktır. Hakiki anlamda Hıristiyan inancını gönenmiş kişiler olarak bizlerin ahlaki temeli doğrudan Allah'ın kutsallığındaki derinliğimizi anlamamıza bağlıdır. Allah'ın istemi, O'nun kutsallığını yansıtmamızdır. İnanlılar Allah'ın Çağırdığı, kurtardığı ve akladığı kişilerdir.

Bunlar kendiliklerinden değil, Allah tarafından aklanmış oldukları için kutsallardır. Önderi Mesih Isa olan Allah halkını oluşturmaktadırlar. Bu kişiler tamamen dünyada oldukları halde dünyadan ayrılmış, ruhsal yaşamları ve imanları yönünden dünyasal yaşamdan uzaklaşmış kişilerdir. Bu Allah'ın Ruhu'nun içlerinde işlemesiyle gerçekleşmiştir. Tepe üzerindeki köyün ışıklarının bir çok yerden görülmesi gibi artık onların ışıkları da bir çok yerden görülmektedir. Allah yaşamının canlı ve net görünümü insanları Allah'a çekmek için en etkin araç olacaktır.

Kutsallık, Allah'ın karakterini kişinin, içinde geliştirerek yansıtması demektir. Bu kişinin kendi elinde olmamakla birlikte, Allah kurtarışının verdiği büyük destekle kişinin kutsallığı hedeflemesi söz konusu olacaktır. Kutsallığı hedefledikçe kişi gerçekten Allah kutsallığını daha çok yansıtmaya başlayacaktır. Bu nedenle bizim Mesih İsa'nın karşılıksız verdiği kurtarışı yürekten gönenmemiz ve Allah'ımıza adeta teşekkürler sunarcasına O'na ibadet edercesine O'nun karakterini kuşanmaya kendimizi hazırlamanız gerekir. Üzerimize yeni elbise giyer gibi yeni yaşamı üzerimize giymeliyiz: "Aldanışın yol açtığı tutkular ardından koşarak yıkıma giden önceki yaşantınıza özgü eski kişiliğinizi atin üzerinizden. Aklınızı ve ruhunuzu tamamen yenileyin; öte yandan Allah'a benzer yaratılan yeni kişiliği kuşanın. Bu yeni kişilik gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belli eder kendini. " Ef 4:2;

Kutsal olma bir süreç işi. Bugünden Allah'ın dünyayı noktalayacağı güne kadar, bir başka deyişle Efendimiz Mesih İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişine dek sürecek bir sure? Pavlus Selanikli imanlılara bu sureci şöyle aktarmaktadır:

"Size karşı bizim sevgimiz nasılsa, Rab sizin de birbirinize ve herkese karşı sevginizi arttırsın, geliştirsin. Öyle ki, kutsallık ortamında yüreklerimizi kusursuz kılıp desteklesin. Rabbimiz İsa'nın bütün kutsal yaşamlılarıyla birlikte gelişinde, Allah'ımız ve Babamız önünde durumunuz. bu olsun. " I.Se:3:12-13

Allah yaşamı, bizim  geçmişimizin karanlıklarını ortadan kaldıran yepyeni bir yaşamdır. Böyle bir yaşamı yasayabilmek için elçi Pavlus'un Korintoslu imanlılara hitaben söylediği sözlerde vurguladıklarını göz önünde bulundurmak lazım:

"Hepimiz açılmış yüzle Rab'bin yüceliğini aynada yansıtırcasına bir yücelikten bir yüceliğe geçerek aynı görünüme dönüştürülüyoruz. Ruh olan Rab'bin etkisidir bu" 2.Kor 3:18

Bu sözlerde Hıristiyan ahlakının temelinin ne olduğu küçük bir cümlede çok güzel açıklanmaktadır. Hıristiyan ahlakının temeli onun bunun söylediği sözler ya da felsefelerle üretilen yaşam tarzı değil, doğrudan o pak ve derin pınarın, Allah'ın kutsal karakteridir.


Kutsal Kitap’ın Yeri

Kutsal Kitap ahlakının kaynağı Rab'bin karakteridir. Eski Antlaşma insan ilişkilerinde adalet merhamet ve gerçekten bahsederken insani felsefelere dayanmamaktadır. Antlaşmaya dayalı iman; adalet, merhamet ve gerçek Allah'ın kendi karakterinden kaynaklanmaktadır. Peygamberler toplum içindeki doğru hareketlerle yaptıkları çağrıda Allah'ın karakterini anlatmaktadırlar. Allah'ın karakterine göre fakirlere dullara ilgi göstermenin gerekliliğini anlatmaktadırlar. On Emir bir buyrukla değil, önemli bir kalıp sözle başlamaktadır. "Seni Mısır diyarından esirlik evinden çıkaran Allah'ın Yahve Ben'im." Çık 20:2

Allah'ın kendileri için yaptıklarına şükrandan ötürü iyi davranışlar doğal olarak ortaya çıkarlar. Yeni Antlaşma'da bunu bulmak mümkündür. Mesih İsa'nın bizim için yaptıklarından ötürü bizler de Allah'ı hoşnut edecek biçimde davranmayı yürekten arzulamalıyız. Bu nedenle elçi Pavlus Kolose'deki imanlıların göte olan şeylere gözlerini dikerek kendi kötü yollarından vazgeçmelerini söylemektedir. Çünkü Mesih İsa'ya iman eden kililer artık Mesih İsa ile dirilmiş kişilerdir. Aslıdan bu kişilerin ruhsal anlamda dünyanın günahlılığı ile alakası kalmamıştır;

" Eğer Mesih ile birlikte dirildinizse yücelerdeki şeyleri arayın. Allah'ın sağında Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin." Kolose 3:1

Ahlak ve din gerçekten birbirine bağlı iki kavramdır. Ve bu kavramları birbirinden koparmak mümkün değildir. Kutsal Kitap'ın ahlakını yaşamak ancak Allah ile Mesih İsa aracılığında ve Kutsal Ruh'un gücünde olan ilişki sonucu mümkün olabilir.